top of page
mapa jsme lokální.jpg

jsme lokální

Myslíme globálně…vsakování dešťové vody do podzemních vod je součástí velkého vodního cyklu v krajině, který má dalekosáhlý dopad na klimatickou situaci celé planety. Nerespektuje žádné administrativní hranice či rozsah řešeného území. Pestré trvalkové směsi a kvetoucí druhy lákají včely a jiný hmyz a přirozeně tak zvyšují biodiverzitu daného místa i v širším kontextu.

…ale pracujeme lokálně. Nová estetická funkce a zobytnění míst jde ruku v ruce se zlepšením mikroklimatu, zvýšením biodiverzity a budováním pozitivního vztahu obyvatelů k nově vznikajícím místům. A nám záleží na tom, jak fungují místa, kde žijeme a pracujeme.

 

Vítejte v sekci „jsme lokální“.

galerie
Stadická
Dobříň
Čížkovice
Steakgrill
Švermova
Louny

Stadická

Rekonstrukce uličního prostoru Stadická, Školní a Budovatelů v Roudnici nad Labem. V rámci návrhu došlo k navýšení parkovacích míst, opravě všech zpevněných povrchů, k částečnému zobytnění parteru a k vytvoření série dešťových a extenzivních štěrkových záhonů. Část dešťové vody je svedena do dešťových záhonů, kde se postupně vsakuje do podloží. Extenzivní štěrkové záhony odolávají extrémním podmínkám městského prostředí, mají vysokou ekologickou a estetickou hodnotu a jsou nenáročné na údržbu.

Dobříň

Krajinářské úpravy kolem ČOP v Dobříni jsou výsledkem skvělé spolupráce s místní samosprávou a důkazem toho, že obci záleží na všech plochách ve veřejném prostoru. V rámci návrhu došlo k výsadbě tří vzrostlých stromů a ke vzniku dvou ploch extenzivních štěrkových záhonů. Prostor je doplněný o nadčasový městský mobiliář, dvě lavičky a odpadkový koš.

Čížkovice

Cílem územní studie bylo zpracovat strategický a koncepční dokument rozvoje ploch zeleně sídla. Územní studie kategorizuje vybrané plochy dle funkčního, plošného, prostorového významu a dle kvality, doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzitních tříd údržby a stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby.

Předmětem studie dále bylo zpracování souhrnné koncepce veřejných prostranství v obci včetně kategorizace a rozdělení do intenzitních tříd údržby a podrobné zpracování návrhu krajinářských úprav šesti vybraných lokalit.

Steakgrill

Záhony u restaurace Steakgrill na exitu 29 prošli kompletní rekonstrukcí v roce 2019. Původní trávník nahradila pestrá směs kvetoucích trvalek, okrasných travin a jedlých bylinek. Celý prostor byl kvůli stínu doplněn o tři vzrostlé stromy.

https://www.steakgrill.cz/

Švermova

V ulici Švermova došlo následkem rekonstrukce parkovacích míst a vozovky ke změně nivelety terénu v kořenovém prostoru stávajících stromů. Stávající stromořadí jsme navrhly zachovat a pomocí speciální technologie ho zachránit před úhynem. Do stávajících ploch dopravních ostrůvků jsme navrhly extenzivní štěrkové záhony a keřovo trvalkové kvetoucí směsi. Plochy před obytnými domy jsme doplnily o kvetoucí mnohokmeny muchovníků. Ve zpevněné ploše před kasinem jsou nově tři platany s kruhovou lavičkou a plocha tak získává pocit malého náměstí. V rámci návrhu pracujeme se zachytáváním dešťové vody a to formou travnatých prohlubní tzv. poldrů.  

Louny

Předmětem řešení jsou úpravy veřejného prostoru a vegetačních ploch mezi bytovými domy v prostoru sídliště na východním okraji města. Vegetační plochy jsou stávající a nově vzniklé jako důsledek rekonstrukce dětských hřišť, vozovek, chodníků a parkovacích míst. Stávající vegetace je doplněna o dva hlavní prvky – stromové aleje a kvetoucí mnohokmeny a dále o extenzivní štěrkové záhony a plochy pro zasakování dešťové vody tzv. dešťové záhony.  Plochy jsou doplněny také o zapojené keřové skupiny tvořeny zejména z kvetoucích druhů nenáročných na údržbu. V prostoru vzniká nový sousedský park a místa pro setkávání sousedů. V rámci projektu navrhujeme i kompletně nový mobiliář, fitness stezku, tři dětská hřiště a vybavení psí louky.

bottom of page